يكشنبه 2 ارديبهشت 1403 | Sunday 21 April 2024

از لیست ائتلاف نوآوران رونمایی شد.

به گزارش دیارجنوب ، ائتلاف کاندیداهای مردمی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.

شورای ائتلاف نوآوران با محوریت نخبگان کش ور لیست بهترین نامهدهای انتخاباتی مجلس تهران را از طریق پایش و شناسایی ظرفیت علمی و اجرایی بهترین کاندیداهای حوزه انتخابیه تهران شناسایی و از بین این بهترین کاندیداها  با هدف پاسخ به مطالبات مردم و ارائه راهکار برای اولویت های معیشتی و اجتمائی، یک لیست ۳۰ نفره را با نام شورای ائتلاف نوآوران و نخبگان مردمی به شرح زیرمنتشر کرد

لیست ۳۰ نفره کاندیداها

سید روح اله سیدی

 5165

سید مهدی علوی نیا

 6251

محمد نوروزی فرد

 8691

محمد میرزائی منش

 8412

علی احمدزاده

 1245

مریم تندگویان

 2829

منصور حقیقت پور

 ۳557

فریدون رستمی

 4337

سید ابوالقاسم رئوفیان  

 4629

علی مطهری

 7889

محمد ولی زاده

 8947

عادل شیرازی

 2124

عفیفه عابدی

 5845

فاطمه عهیهخانی

 6138

محمد خوش چهره

 ۳856

سیدجواد حسینیان

 3511

سید  صدراله رجایی نسب

 422۳

حمیدرضا یوسفی فر

 9145

محبوب حضرتی

 ۳541

اسکندر اسدی امیرآبادی

 1487

مجتبی شریعتی نیاسر

 529۳

حسین علی ضیایی

 5735

زهرا عابدینی

 5852

علیرضا جاجرمی

 2891

داود صادقی

 5521

داوود مصطفائی

 7875

جعفر امینی

 189۳

 حسین  خنیفر

3833

محمد صادق ملبوبی

 797۳

علی عباسپور طهرانی فرد

 5887

بیانیه 1

ائتلاف کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شهر تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس  تشکیل و یک لیست ۳۰ نفره  لیست ۳۰ نفره را از بین متخصصان خوش نام و نوآور انتخاب نمودند شورای ائتلاف نوآوران مردم شریف ایران ،بیان داشتند کشور عزیزمان، یادگاری درخشان از میراث فرهنگ و تاریخ و تمدن چند هزار ساله این دیار کهن می باشد. برای صیانت و پاسداشت این مرز و بوم بایستی با همت والا بهترین کاندیداها و شایسته ترین نامهدهای انتخاباتی بهترین کاندیداها و شایسته ترین نامهدهای انتخاباتی را که توانایی آنها مبتنی بر علم و دانش نوین و مدیریت نوآورانه و دانایی محورباشد انتخاب کنیم و تلاش مضاعف نمائیم تا بر مشکلات غلبه نماییم.

بهترین کاندیداهای شهر تهران باید کسانی باشند که مفیدترین نمایندگان مجلس شوند. به کاندیداهای لیست ۳۰ نفره شورای ائتلاف نوآورآن تاکید شده است. لیست ۳۰ نفره شورای ائتلاف نوآوران در صورت جلب اعتماد مردم و راهیابی به خانه ملت از تجربیات جریانات سیاسی و عدم موفقیت های غالب در کشور در چند دهه گذشته که با کشمکش های بی حاصل سیاسی و بی برنامگی، موجب هدر رفت منابع عظیم ملی و فرصتهای گرانبها شده است درس بگیرند. و خود را درگیر کشمکش های سیاسی نکنند. تمام توانایی خود  را برای  خدمت به مردم و رفع مشکلات اقتصادی به کار بگیرند  بهترین کاندیداهای شهر تهران یا بهترین حزب ها که لیست سی نفره ارائه می دهند باید بدانند که هرگونه تصمصم بی خردانه منجر به کاهش کیفیت زندگی مردم می گردد. 

لذا شورای ائتلاف نوآوران در شهر تهران با بکارگیری ظرفیت جوانان، بانوان و نیروهای مجرب از فرهیختگان، متخصصین ،نخبگان، پژوهشگران، صنعتگران، اصناف، فرهنگیان، کسبه، اصحاب رسانه، حقوق دانان، انجمن های صنفی، فنی و مهندسی به عنوان جریانی اندیشه ورز و خردگرا  در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصاد دانش بنیان و نوآور ،موجودیت خود را جهت خدمت پاک و صادقانه، شفاف و آینده ساز برای توسعه پایدار کشور و خروج از ابر چالشهای مردم کشور عزیزمان اعلام می دارد .

لیست 

لیست سی نفره بهترین کاندیداهای شورای ائتلاف نوآوران کاندیداهای حوزه انتخابیه تهران حوزه 

1: سید مهدی علوی نیا  کد 6251                  2: محمد میرزائی منش  کد 8412                 ۳: سید روح الله سیدی  کد 5165

4: محمد نوروزی فر   کد  8691                    5: مریم تندگویان    کد 2829                       6: علی احمد زاده کد 1245

7: فریدون رستمی   کد 4۳۳7                     8: منصور حقیقت پور کد ۳557                  9: علی مطهری   کد 7889

1۰: سید ابوالقاسم رئوفیان کد 4629             11: عادل شیرازی کد 2124                             12: محمد ولی زاده کد 8947

1۳: فاطمه عهیهخانی کد 61۳8                  14: عفیفه عابدی کد 5845                           15: سید جواد حسینیان کد ۳511

16: محمد خوش چهره کد ۳856               17: حمید رضا یوسفی فر  کد 9145                 18: سید صدرالله رجائی نصب کد 422۳

19: اسکندر اسدی امیر آبادی کد 1487        2۰ : محبوب حضرتی کد ۳541                      21: حسین علی ضیائی کد 57۳5

22: مجتبی شریعتی نیاسر کد 529۳          2۳: علیرضا جاجرمی کد 2891                         24: زهرا عابدینی کد 5852

25: داوود مصطفایی کد7875                 26: داوود صادقی کد 5521                          27: حسین خنیفر کد ۳8۳۳

28: محمد صادق ملبوبی کد 797۳             29: جعفر امینی کد 189۳                           ۳۰: علی عباس پور تهرانی فر کد 5887

مشاهده سوابق لیست ائتلاف نوآوران

 https://noavaranemelal.com/

.

استان بوشهر

Template Design:Dima Group