جمعه 3 اسفند 1397 | Friday 22 February 2019

دیارجنوب: دوازدهمین جلسه از سمینارهای روز زندگی با سخنرانی استاد صیادی در پژوهشسرای متقین برازجان برگزار شد.

 به گزارش دیارجنوب سلسه جلسات سمینار روزهای زندگی با عنوان مدل های رفتاری با فرزند اینبار در خصوص مکانیسم های دفاعی برگزار شد.

ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1ft 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group