چهارشنبه 29 اسفند 1397 | Wednesday 20 March 2019

زمان بندی مدیریت اضطراری بار تابستان 1397 بر اساس آدرس و گروه

« بــــــرازجــــان »

borazjan 1borazjan 1borazjan 1borazjan 1borazjan 1borazjan 1

« نـواحـی دشـتـسـتـان»

dashtestan 1dashtestan 1dashtestan 1dashtestan 1dashtestan 1dashtestan 1dashtestan 1dashtestan 1

« جدول زمان بندی و راهنمای استفاده از آن»

jadval zaman

 

منبع: روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر/

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group